Zamów usługę pielęgnacji grobów online

Aktualności

Komunikat w sprawie wdrożenia RODO
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”), dotyczącej ochrony danych, wchodzą także w życie przepisy Ustawy wprowadzającej RODO – Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych((Dz.U.2018.1000)
W celu zachowania zgodności z przepisami RODO zaktualizowaliśmy Politykę Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Produkcyino – Handlowym „ ZIELEŃ” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.
Administrator Twoich danych
Administratorem Twoich danych jest Zakład Produkcyjno – Handlowy „ ZIELEŃ” Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 109, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000121393; wysokość kapitału zakładowego 1 169 500,00 zł; NIP 537 -000-08-68.
Przetwarzane dane osobowe
Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w celu lub w celach:

  1. wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679)
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Produkcyino – Handlowym „ ZIELEŃ” Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679
  3. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Zakładu Produkcyino – Handlowego „ ZIELEŃ” Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679)
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zakładu Produkcyino – Handlowego „ ZIELEŃ” Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Zakładu Produkcyino – Handlowego „ ZIELEŃ” Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679)
Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

  1. a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT – współpracującym z Zakładem Produkcyjno – Handlowym „ ZIELEŃ” Sp. z o.o. w zakresie obsługi zawartej umowy/aneksu
  2. b) organom uprawnionym do otrzymania Pani,/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
Okres przez jaki dane będą przetwarzane
Po zakończeniu korzystania z naszych Usług, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy . Dane osobowe niezbędne do wykonania Umowy będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.
Twoje prawa w stosunku do swoich danych
Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw do przetwarzania danych oraz wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Nasza oferta